panhead screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

panhead screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm panhead screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của panhead screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • panhead screw

    * kỹ thuật

    vít đầu dẹt

    xây dựng:

    vít có mũ chóp cụt