pancreatin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pancreatin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pancreatin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pancreatin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pancreatin

    extract from the pancreas of animals that contains pancreatic enzymes; used to treat pancreatitis and other conditions involving insufficient pancreatic secretions

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).