palette shift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palette shift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palette shift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palette shift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • palette shift

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự dịch bảng màu