palette-knife nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palette-knife nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palette-knife giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palette-knife.

Từ điển Anh Việt

  • palette-knife

    /'pælitnaif/

    * danh từ

    dao trộn thuốc màu (của hoạ sĩ)