palate plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palate plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palate plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palate plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • palate plate

    * kỹ thuật

    y học:

    tấm vòm miệng