pacing window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pacing window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pacing window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pacing window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pacing window

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cửa sổ điều khiển tốc độ (truyền)