osteopetrosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

osteopetrosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm osteopetrosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của osteopetrosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • osteopetrosis

    * kỹ thuật

    y học:

    n- bệnh đặc xương

Từ điển Anh Anh - Wordnet