albers-schonberg disease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albers-schonberg disease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albers-schonberg disease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albers-schonberg disease.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albers-schonberg disease

    Similar:

    osteopetrosis: an inherited disorder characterized by an increase in bone density; in severe forms the bone marrow cavity may be obliterated

    Synonyms: marble bones disease

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).