orthogonality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

orthogonality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm orthogonality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của orthogonality.

Từ điển Anh Việt

  • orthogonality

    /ɔ:,θɔgə'næliti/

    * danh từ

    (toán học) tính trực giao

  • orthogonality

    tính trực giao

Từ điển Anh Anh - Wordnet