onus (of proof) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

onus (of proof) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm onus (of proof) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của onus (of proof).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • onus (of proof)

    * kinh tế

    trách nhiệm để xuất chứng cứ (của bảo hiểm, trọng tài...)