onerousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

onerousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm onerousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của onerousness.

Từ điển Anh Việt

  • onerousness

    /'ɔnərəsnis/

    * danh từ

    tính chất nặng nề, tính chất khó nhọc, tính chất phiền hà

Từ điển Anh Anh - Wordnet