officer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

officer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm officer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của officer.

Từ điển Anh Việt

 • officer

  /'ɔfisə/

  * danh từ

  sĩ quan

  staff officer: sĩ quan tham mưu

  officer of the day: sĩ quan trực nhật

  nhân viên chính quyền, nhân viên, viên chức

  cảnh sát

  giám đốc; thư ký; thủ quỹ (một công ty, một hội)

  * ngoại động từ, (thường) động tính từ quá khứ

  cung cấp sĩ quan chỉ huy

  the regiment was well officered: trung đoàn được cung cấp đầy đủ sĩ quan chỉ huy

  chỉ huy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • officer

  * kinh tế

  giám đốc (của công ty)

  người chỉ huy

  người chịu trách nhiệm

  thuyền viên cấp cao (của thương thuyền)

  viên chức cấp cao

  * kỹ thuật

  nhân viên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • officer

  a person authorized to serve in a position of authority on a vessel

  he is the officer in charge of the ship's engines

  Synonyms: ship's officer

  direct or command as an officer

  Similar:

  military officer: any person in the armed services who holds a position of authority or command

  an officer is responsible for the lives of his men

  officeholder: someone who is appointed or elected to an office and who holds a position of trust

  he is an officer of the court

  the club elected its officers for the coming year

  policeman: a member of a police force

  it was an accident, officer

  Synonyms: police officer