nigher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nigher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nigher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nigher.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nigher

  Similar:

  near: not far distant in time or space or degree or circumstances

  near neighbors

  in the near future

  they are near equals

  his nearest approach to success

  a very near thing

  a near hit by the bomb

  she was near tears

  she was close to tears

  had a close call

  Synonyms: close, nigh

  Antonyms: far

  near: being on the left side

  the near or nigh horse is the one on the left

  the animal's left side is its near or nigh side

  Synonyms: nigh

  nearer: (comparative of `near' or `close') within a shorter distance

  come closer, my dear!

  they drew nearer

  getting nearer to the true explanation

  Synonyms: closer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).