newel post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

newel post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm newel post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của newel post.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • newel post

    the post at the top or bottom of a flight of stairs; it supports the handrail

    Synonyms: newel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).