nephelium mutabile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nephelium mutabile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nephelium mutabile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nephelium mutabile.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • nephelium mutabile

    Similar:

    pulasan: East Indian fruit tree bearing fruit similar to but sweeter than that of the rambutan

    Synonyms: pulassan, pulasan tree

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).