pulassan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulassan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulassan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulassan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pulassan

    Similar:

    pulasan: East Indian fruit tree bearing fruit similar to but sweeter than that of the rambutan

    Synonyms: pulasan tree, Nephelium mutabile

    pulasan: fruit of an East Indian tree similar to the rambutan but sweeter

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).