musquet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

musquet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm musquet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của musquet.

Từ điển Anh Việt

  • musquet

    * danh từ

    xem musket