museum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

museum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm museum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của museum.

Từ điển Anh Việt

  • museum

    /mju:'ziəm/

    * danh từ

    nhà bảo tàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • museum

    a depository for collecting and displaying objects having scientific or historical or artistic value