museum-piece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

museum-piece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm museum-piece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của museum-piece.

Từ điển Anh Việt

  • museum-piece

    /mju:'ziəmpi:s/

    * danh từ

    vật quý có thể đưa vào bảo tàng

    vật có thể gác xó