muscovy duck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muscovy duck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muscovy duck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muscovy duck.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • muscovy duck

    large crested wild duck of Central America and South America; widely domesticated

    Synonyms: musk duck, Cairina moschata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).