murphy bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

murphy bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm murphy bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của murphy bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • murphy bed

    * kinh tế

    giường giấu khuất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • murphy bed

    a bed that can be folded or swung into a cabinet when not being used