mural nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mural nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mural giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mural.

Từ điển Anh Việt

 • mural

  /'mjuərəl/

  * tính từ

  (thuộc) tường; như tường; trên tường

  a mural painting: tranh tường

  * danh từ

  bức tranh tường

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mural

  * kỹ thuật

  tranh tường

  tường

  xây dựng:

  bích họa

  bức bích họa

  cửa tường

  như tường

  trên tường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mural

  a painting that is applied to a wall surface

  Synonyms: wall painting

  of or relating to walls

  mural painting