mrs. humphrey ward nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mrs. humphrey ward nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mrs. humphrey ward giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mrs. humphrey ward.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mrs. humphrey ward

    Similar:

    ward: English writer of novels who was an active opponent of the women's suffrage movement (1851-1920)

    Synonyms: Mary Augusta Arnold Ward

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).