motoring map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

motoring map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm motoring map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của motoring map.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • motoring map

    * kỹ thuật

    bản đồ đường ô tô