mortise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mortise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mortise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mortise.

Từ điển Anh Việt

 • mortise

  /'mɔ:tis/ (mortice) /'mɔ:tis/

  * danh từ

  (kỹ thuật) lỗ mộng

  * ngoại động từ

  (kỹ thuật) đục lỗ mộng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mortise

  * kỹ thuật

  đục lỗ mộng

  đục mộng

  đường soi

  ghép bằng mộng

  ghép mộng

  hốc

  khe mộng

  khe nứt

  lỗ

  lỗ mộng

  mối nối

  mộng

  mộng âm

  mộng soi

  ổ

  rãnh

  rãnh trục

  xọc

  cơ khí & công trình:

  đục mộng (gỗ)

  lỗ gắn mộng

  xây dựng:

  mortice

  điện:

  ổ cắm (điện)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mortise

  a square hole made to receive a tenon and so to form a joint

  Synonyms: mortice

  cut a hole for a tenon in

  Synonyms: mortice

  Similar:

  mortice: join by a tenon and mortise