moreton bay tulipwood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moreton bay tulipwood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moreton bay tulipwood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moreton bay tulipwood.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • moreton bay tulipwood

    Australian tree yielding a variegated tulipwood

    Synonyms: Harpullia pendula

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).