morass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

morass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm morass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của morass.

Từ điển Anh Việt

 • morass

  /mə'ræs/

  * danh từ

  đầm lầy, bãi lầy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • morass

  Similar:

  mire: a soft wet area of low-lying land that sinks underfoot

  Synonyms: quagmire, quag, slack