module level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

module level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm module level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của module level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • module level

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mức đơn bộ