mocha cream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mocha cream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mocha cream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mocha cream.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mocha cream

    * kinh tế

    kem cà phê