mobbish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mobbish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mobbish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mobbish.

Từ điển Anh Việt

 • mobbish

  /'mɔbiʃ/

  * tính từ

  (thuộc) dân chúng, (thuộc) quần chúng, (thuộc) thường dân

  (thuộc) đám đông hỗn tạp

  hỗn loạn, huyên náo, om sòm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mobbish

  characteristic of a mob; disorderly or lawless

  fanned mounting tension into mobbish terrorizing

  moblike mentality

  Synonyms: moblike