minstrel show nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

minstrel show nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm minstrel show giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của minstrel show.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • minstrel show

    a troupe of performers in blackface typically giving a comic program of negro songs and jokes

    a variety show in which the performers are made up in blackface

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).