mimetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mimetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mimetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mimetic.

Từ điển Anh Việt

 • mimetic

  /mi'metik/

  * tính từ

  bắt chước; có tài bắt chước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mimetic

  characterized by or of the nature of or using mimesis

  a mimetic dance

  the mimetic presentation of images

  exhibiting mimicry

  mimetic coloring of a butterfly

  the mimetic tendency of infancy"- R.W.Hamilton