mimetic crystal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mimetic crystal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mimetic crystal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mimetic crystal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mimetic crystal

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tinh thể tha hình