millibar (mb) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

millibar (mb) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm millibar (mb) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của millibar (mb).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • millibar (mb)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    miliba (mb)