militarisation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

militarisation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm militarisation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của militarisation.

Từ điển Anh Việt

  • militarisation

    như militarization

Từ điển Anh Anh - Wordnet