midland bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

midland bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm midland bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của midland bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • midland bank

    * kinh tế

    ngân hàng Miđlan