microscopical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

microscopical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm microscopical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của microscopical.

Từ điển Anh Việt

 • microscopical

  /,maikrəs'kɔpik/ (microscopical) /,maikrəs'kɔpikəl/

  * tính từ

  (thuộc) kính hiển vi; bằng kính hiển vi

  rất nhỏ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • microscopical

  * kinh tế

  kính hiển vi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • microscopical

  Similar:

  microscopic: of or relating to or used in microscopy

  microscopic analysis

  microscopical examination

  microscopic: visible under a microscope; using a microscope

  microscopic: so small as to be invisible without a microscope

  differences were microscopic