microbiologic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

microbiologic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm microbiologic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của microbiologic.

Từ điển Anh Việt

 • microbiologic

  /,maikroubaiə'lɔdʤik/ (microbiological) /,maikroubaiə'lɔdʤikəl/

  * tính từ

  (thuộc) vi trùng học

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • microbiologic

  * kinh tế

  vi sinh vật học