miasma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

miasma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm miasma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của miasma.

Từ điển Anh Việt

 • miasma

  /mi'æzmə/

  * danh từ, số nhiều miasmata /mi'æzmətə/, miasmas /mi'æzməz/

  khí độc, chướng khí, âm khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • miasma

  an unwholesome atmosphere

  the novel spun a miasma of death and decay

  Synonyms: miasm

  unhealthy vapors rising from the ground or other sources

  the miasma of the marshes

  a miasma of cigar smoke

  Synonyms: miasm