mesmerist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mesmerist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mesmerist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mesmerist.

Từ điển Anh Việt

  • mesmerist

    /'mezmərist/

    * danh từ

    nhà thôi miên

Từ điển Anh Anh - Wordnet