megass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

megass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm megass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của megass.

Từ điển Anh Việt

  • megass

    /me'gæs/ (megasse) /me'gæs/

    * danh từ

    bã mía