mauler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mauler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mauler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mauler.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mauler

    a fighter who batters the opponent

    Jack Dempsey was called a mauler

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).