mark-up down (the price of) goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mark-up down (the price of) goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mark-up down (the price of) goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mark-up down (the price of) goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mark-up down (the price of) goods

    * kinh tế

    giảm giá hàng hóa