marcus whitman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marcus whitman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marcus whitman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marcus whitman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • marcus whitman

    Similar:

    whitman: United States frontier missionary who established a post in Oregon where Christianity and schooling and medicine were available to Native Americans (1802-1847)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).