mallet finger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mallet finger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mallet finger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mallet finger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mallet finger

    * kỹ thuật

    y học:

    ngón tay hình cái vồ