mallein nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mallein nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mallein giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mallein.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mallein

    * kỹ thuật

    y học:

    malein