make-believe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

make-believe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm make-believe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của make-believe.

Từ điển Anh Việt

 • make-believe

  /'meikbi,li:v/

  * danh từ

  sự giả vờ, sự giả cách, sự giả bộ

  * tính từ

  giả, không thật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • make-believe

  the enactment of a pretense

  it was just pretend

  Synonyms: pretend

  imagined as in a play

  the make-believe world of theater

  play money

  dangling their legs in the water to catch pretend fish

  Synonyms: pretend

  Similar:

  pretense: imaginative intellectual play

  Synonyms: pretence