maieutic method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maieutic method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maieutic method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maieutic method.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • maieutic method

    Similar:

    socratic method: a method of teaching by question and answer; used by Socrates to elicit truths from his students

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).