madrasa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

madrasa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm madrasa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của madrasa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • madrasa

    Muslim schools in Bangladesh and Pakistan

    the Pakistan government decided to close down madrasas that provided military training for their students

    many madrasas in Bangladesh are supported with money from Saudi Arabia

    Synonyms: madrasah

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).