losing of polygon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

losing of polygon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm losing of polygon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của losing of polygon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • losing of polygon

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sai số khép của đa giác

    sai số khép đường sườn